Statut Fundacji


Statut fundacji Czytam z Tobą


Rozdział I: Postanowienia ogólne

&1

1. Fundacja pod nazwą „Czytam z Tobą” zwana dalej Fundacją jest organizacją społeczną. Działa

na podstawie obowiązującego ustawodawstwa polskiego, w szczególności ustawy o fundacjach,

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Barbarę Laskowską, Magdalenę Majos, Małgorzatę

Strzelecką i Katarzynę Zięć, zwane dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez

notariusza Magdalenę Archutowską w Kancelarii Notarialnej z siedzibą w Warszawie przy

Al.Jerozolimskich 55.

&2

1. Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.

2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Ze względu na realizowane

cele Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej oraz

współpracować z instytucjami zagranicznymi.

3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicznymi partnerami posługiwać się

tłumaczeniem nazwy w wybranych językach.

4. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.

&3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego

oraz Prezydent m. st. Warszawy.

3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Fundacja sporządza roczne sprawozdania

merytoryczne i finansowe, które przekazuje odpowiednim władzom.

&4

1. Fundacja może używać pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

2. Fundacja może używać wyróżniającego się logotypu w postaci znaku graficznego lub słownograficznego.

3. Wzór pieczęci i logotypu określa Zarząd Fundacji.

&5

Fundacja może przyznawać certyfikaty i wyróżnienia dla osób fizycznych i prawnych, przyczyniających

się w sposób szczególny do działań Fundacji.

&6

Fundacja może przystępować do organizacji krajowych i międzynarodowych.


Rozdział II: Cele i zasady działania Fundacji

&7

Fundacja prowadzi działania w szczególności na rzecz małych dzieci, ich rodziców, osób starszych oraz

zagrożonych wykluczeniem. Czytanie książek drugiemu człowiekowi jest postrzegane jako szczególny

sposób na bycie z nim w relacji. W przypadku małych dzieci – sprzyja ich harmonijnemu rozwojowi i

przyczynia się do wyrównywania szans. Dorosłym pomaga w pokonywaniu poczucia osamotnienia i

izolacji społecznej.

&8

Cele Fundacji :

a. działalność kulturalno-oświatowa i społeczna związana z promowaniem wspólnego czytania

b. rozwijanie kontaktów pomiędzy ludźmi, niezależnie od wieku i pozycji społecznej, budowanie

relacji w oparciu o czytanie,

c. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

d. wspieranie dzieci w harmonijnym rozwoju,

e. wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami oraz deficytami rozwojowymi,

f. rozwijanie kompetencji rodzicielskich,

g. towarzyszenie osobom chorym,

h. przeciwdziałanie samotności i budowanie więzi międzypokoleniowych,

i. propagowanie literatury, promocja czytelnictwa,

j. propagowanie idei wolontariatu,

&9

1. Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku

publicznego poprzez:

a. organizowanie indywidualnego czytania,

b. tworzenie i prowadzenie klubów propagujących idee fundacji,

c. organizowanie niedochodowych szkoleń, kursów, konferencji, warsztatów, spotkań, grup

dyskusyjnych,

d. prowadzenie niedochodowej działalności wydawniczej,

e. udział w targach książki, imprezach plenerowych, wydarzeniach promujących czytanie oraz

idee zgodne z celami Fundacji,

f. partnerstwo z innymi podmiotami polskimi działającymi w obszarze zbliżonym do Fundacji,

g. współpracę z organizacjami zagranicznymi działającymi w kierunku zgodnym z celami

Fundacji,

h. współpracę z wolontariuszami,

2. Środki pozyskiwane przez Fundację mogą być wykorzystywane wyłącznie na realizację celów

statutowych.

&10

1. W ramach realizacji swoich celów Fundacja może współpracować z władzami

samorządowymi, rządowymi, instytucjami, organizacjami pozarządowymi i podmiotami

gospodarczymi. Współpraca może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, finansowego lub

pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

2. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może brać udział w projektach

finansowanych ze środków publicznych.

3. Dla osiągnięcia celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników i korzystać z

pomocy wolontariuszy.


Rozdział III: Majątek i dochody Fundacji

&11

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1600 zł (tysiąc sześćset złotych) oraz inne

mienie nabyte przez Fundację w trakcie działania.

&12

1. Przychody Fundacji mogą pochodzić z:

a. dotacji i subwencji osób prawnych,

b. darowizn, zapisów, spadków,

c. dochodów ze zbiórek publicznych,

d. dochodów z majątku Fundacji,

e. odsetek bankowych,

f. odpłatnej działalności pożytku publicznego.

2. Wszystkie środki i dochody uzyskane przez Fundację będą przeznaczone wyłącznie na

działalność statutową, w tym na pokrycie kosztów działalności Fundacji.

3. Zabronione jest wyprowadzanie majątku poza Fundację, udzielanie pożyczek lub

zabezpieczeń zobowiązań finansowych majątkiem organizacji w na rzecz członków Fundacji lub jej

pracowników.

&13

1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodną z obowiązującymi przepisami.

3. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.


Rozdział IV: Władze Fundacji

&14

1. Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

2. Zarząd Fundacji składa się z 3 lub większej ilości osób, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa

Zarządu i Członków Zarządu.

3. W skład pierwszego Zarządu wchodzą:

 Magdalena Majos – Prezes Zarządu

 Barbara Laskowska – Wiceprezes Zarządu

 Agnieszka Pacak – Członek Zarządu

 Małgorzata Strzelecka – Członek Zarządu

 Katarzyna Zięć – Członek Zarządu

4. Wszelkie zmiany składu Zarządu podejmowane są na drodze wspólnej decyzji Fundatorów i

Zarządu.

5. Prezes, Wiceprezes oraz wszyscy członkowie Zarządu mogą pełnić obowiązki społecznie lub

pozostawać w stosunku pracy.

6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa,

b. odwołania w wyniku wspólnej decyzji Fundatorów i Zarządu,

c. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za

przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

d. śmierci Członka Zarządu.

7. Członkowie Zarządu nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

&15

1. Zarząd jest odpowiedzialny za działalność Fundacji.

2. Kompetencje Zarządu obejmują:

a. wyznaczanie kierunków działania Fundacji,

b. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji zgodnie z realizacją celów statutowych,

c. sporządzanie planów pracy i budżetu,

d. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności i przekazywanie odpowiednim władzom,

e. sporządzanie protokołów z działalności Fundacji,

f. pozyskiwanie funduszy na działalność Fundacji,

g. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

h. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzeń,

i. ustalanie wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu,

j. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

k. podejmowanie wspólnie z Fundatorami ważnych decyzji strategicznych (np. połączenie z inną

organizacją, zmiany w statucie, likwidacja Fundacji).

&16

1. Pracą Zarządu kieruje Prezes.

2. Zarząd może w drodze uchwały określić podział obowiązków pomiędzy poszczególnymi

członkami Zarządu.

3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, w obecności co

najmniej 2/3 członków Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

4. Zarząd zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy, albo na wniosek członka Zarządu.

6. Wszyscy członkowie Zarządu powinni zostać zawiadomieni o terminie posiedzenia i o

proponowanym porządku obrad pocztą elektroniczną co najmniej na 7 dni przed planowanym

terminem posiedzenia.

7. Uchwały mogą być podejmowane również przez Zarząd w trybie obiegowym zwykłą

większością głosów.

&17

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, wymagany jest

podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

&18

1. Fundacja posiada organ kontroli wewnętrznej zwany Komisją Rewizyjną.

2. Komisja Rewizyjna składa się z min. 2 osób. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona

Przewodniczącego Komisji, który kieruje jej pracami.

3. Członków pierwszego składu Komisji powołuje Zarząd. Następnych członków Komisji na

miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Komisji, powołuje

swą decyzją Komisja.

4. Członkowie Komisji nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub

podległości służbowej.

5. Członkowie Komisji nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.


Rozdział V: Postanowienia końcowe

&18

Fundacja może połączyć się z inną Fundacją o podobnych celach na warunkach określonych umową

między Fundacjami. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd na drodze wspólnej

uchwały z Fundatorami.

& 19

Zmiana statutu, w tym także celów statutowych Fundacji może nastąpić w wyniku wspólnej uchwały

Zarządu i Fundatorów.

&20

Likwidacja Fundacji następuje na podstawie wspólnej uchwały Zarządu i Fundatorów, o decyzji

poinformowany zostaje Minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

&21